Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNTEOWEGO WWW.PRAWNIKPOMOCNY.PL

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prawnikpomocy.pl oraz zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu, będących osobami fizycznymi.
 2. Serwis internetowy prawnikpomocny.pl (dalej: Serwis) jest administrowany przez A&A Woźniccy sp. z o.o z siedzibą w Luboniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000558703, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł wpłacony w całości (dalej: Administrator). Serwis kierowany jest do konsumentów i przedsiębiorców. Serwis prezentuję ofertę usług doradczych świadczonych przez Administratora pod marką Lubońskie Biuro Pomocy Prawnej. Wszelkie informacje znajdujące się na stronach Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 3. Lubońskie Biuro Pomocy Prawnej oraz prawnikpomocny.pl są markami należącymi do Administratora.
 4. Udostępnione na stronach Serwisu opracowania zagadnień prawnych służą wyłącznie celom informacyjnym. Zostały one oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Administrator uznał za rzetelne. Z uwagi na charakter opracowań prawnych informacje w nich zawarte powinny być każdorazowo zweryfikowane pod względem ich aktualności oraz adekwatności do indywidualnych przypadków. Z tego względu Administrator ani autorzy opracowań nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji i opinii prawnych zamieszczonych na stronach Serwisu, które nie zostały przygotowane na zamówienie Użytkownika i dostosowane do konkretnej sytuacji prawnej.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.

 

§2 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystając ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Administratora.
 4. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
  a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  c) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
  d) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  e) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
  f) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
  g) ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  h) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronach Serwisu przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
 3. Wypełniając oraz przesyłając dane za pomocą formularzy kontaktowych Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora.

§4 Świadczenie usług doradczych

 1. Użytkownik zainteresowany uzyskaniem usługo doradczej wypełnia formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Serwisu.
 2. W formularzu kontaktowym Użytkownik powinien podać zwięzły opis zagadnienia oraz dane osobowe pozwalające na kontakt.
 3. Jeżeli opis zagadnienia nie pozwala na sporządzenie oferty Administrator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia informacji.
 4. Administrator przekazuje opis zagadnienia do właściwego prawnika, który w oparciu o informacje udzielone przez Użytkownika sporządza ofertę świadczenia usługi doradczej i niezwłocznie przekazuję ją Użytkownikowi. Oferta zawiera w szczególności opis usługi doradczej dostosowanej do potrzeb Użytkownika, cenę usługi, termin i warunki jej wykonania. Jeżeli Użytkownik zaakceptuje ofertę dokonuje wpłaty honorarium na rachunek bankowy Administratora.
 5. Wysokość honorarium za wykonanie usługi doradczej określana jest indywidualnie. Podstawą jego wyliczenia jest iloczyn godzin potrzebnych na wykonanie usługi oraz stawki godzinowej ustalonej w wysokości 80 zł netto.
 6. W trakcie wykonywania usługi oraz w terminie 14 dni po jej wykonaniu Użytkownik może zadawać dodatkowe pytania związane bezpośrednio z przedmiotem usługi.
 7. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność wykonanej usługi z przepisami prawa.
 8. Administrator, w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacje, które zostały mu udostępnione w zwiadu z wykonaniem usługi.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim informacji i porad przekazanych Użytkownikowi w związku z wykonaniem usługi.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronach Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. O wszelkich zmianach regulaminu Użytkownicy będą informowani przez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu nie później, niż na 30 dni przed ich wejściem w życie.
 4. Spory mogące powstać przy świadczeniu usług na warunkach tego regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Administratora.
 5. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
 6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień regulaminy zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.