500 zł na dziecko w praktyce

Przedstawiamy praktyczny poradnik jak otrzymać 500 zł na dziecko, kiedy nam przysługuje, jak obliczyć dochód rodziny, kto otrzymuje świadczenie gdy rodzice nie mieszkają razem i wiele innych zagadnień. Zapraszamy do lektury.

 

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód rodziny.

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem świadczenie przysługuje tylko rodzinom, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę wynosi nie więcej niż 800 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł).

A więc:

  • rodzina z dwójką dzieci otrzyma co najmniej 500 zł a gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na jedną osobę, wynosi nie więcej niż 800 zł wówczas otrzyma 1000 zł;
  • rodzina z jednym dzieckiem otrzyma świadczenie tylko wtedy, gdy dochód na jedną osobę nie przekroczy 800 zł.

Jak obliczamy dochód na osobę?

Jako podstawę wyliczenia dochodu bierze się przeciętny miesięczny dochód wszystkich członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki przyznawane jest świadczenie.

A więc zliczamy nasze dochody z ostatniego roku, dzielimy je przez dwanaście a następnie przez liczbę członków rodziny. Jeżeli otrzymamy wynik niższy lub równy 800 zł to będzie przysługiwało nam świadczenie także na pierwsze dziecko.

Przy obliczaniu dochodu na osobę liczy się wszystkich członków rodziny a więc:

  • rodziców lub małżonków (gdy jeden z małżonków nie jest rodzicem dziecka),
  • dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że wspólnie zamieszkują i pozostają na utrzymaniu,
  • dzieci po ukończeniu 25 roku, jeżeli otrzymały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do członków rodziny nie zaliczamy:

  • pełnoletniego dziecka, pozostającego pod opieką drugiego rodzica a więc gdy po rozstaniu się rodziców opiekę nad dzieckiem powierzono drugiemu rodzicowi np. matce, wówczas ojciec nie może uwzględnić tego dziecka przy obliczaniu dochodu na osobę w swojej obecnej rodzinie,
  • pełnoletniego dziecka, które jest rodzicem swojego dziecka a wiec jeżeli mamy dwójkę dzieci, z których jedno pełnoletnie ma już swoje dziecko wówczas w świetle prawa nasza rodzina składa się z trzech osób (rodziców i młodszego dziecka).

Jak długo świadczenie będzie wypłacane?

Świadczenie przysługuje od chwili urodzenia się dziecka  aż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

A więc rodzina z dwójką dzieci w wieku 12 i 17 lat, która otrzymuje 500 zł na drugie dziecko, z chwilą osiągnięcia pełnoletniości przez starsze dziecko utraci świadczenie.

W jaki sposób uzyskać świadczenie?

Aby uzyskać świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek w swoim urzędzie gminy lub miasta. Wniosek powinien być podpisany przez matkę, ojca lub opiekuna dziecka.

 Prawo do świadczenia jest ustalane na rok z góry – według ustawy na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Aby uzyskiwać świadczenie w kolejnym roku należy ponownie złożyć wniosek do końca sierpnia a więc w przyszłym roku wnioski o wypłatę świadczenia będzie trzeba

UWAGA!

W tym roku jest inaczej.  Wnioski będzie można składać już od 1 kwietnia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej jeżeli zdążymy złożyć wniosek do końca czerwca to dostaniemy wyrównanie od kwietnia. Jeżeli wniosek złożymy później to otrzymamy pieniądze od pierwszego dnia miesiąca w którym złożyliśmy wniosek.

A więc jeżeli wniosek złożymy 20 czerwca to otrzymamy wyrównanie za kwiecień, maj i czerwiec. Jeżeli wniosek złożymy 1 lipca to pieniądze otrzymamy dopiero za lipiec.

Jak uzyskać świadczenie dla nowonarodzonego dziecka.

W przypadku nowonarodzonych dzieci należy niezwłocznie złożyć wniosek. Prawo do świadczenia będzie wówczas ustalone począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek nie wcześniej jednak niż od urodzenia się dziecka.

A więc w przypadku dziecka urodzonego np. 16 czerwca jeżeli złożymy wniosek jeszcze w czerwcu otrzymamy świadczenie naliczone od 16 czerwca. Jeżeli wniosek złożymy w lipcu otrzymamy świadczenie obliczone od 1 lipca.

Jak obliczyć dochód rodziny gdy jedno z rodziców starci pracę?

Utrata pracy przez jednego z członków rodziny powoduje zazwyczaj obniżenie dochodów rodziny. Może się więc zdarzyć, że wówczas próg dochodowy 800 zł na osobę nie będzie już przekraczany i będzie nam przysługiwało świadczenie także na pierwsze dziecko. Należy wówczas złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Zostanie ono naliczone od pierwszego dnia miesiąca następnego po utracie pracy.

Jeżeli więc utrata pracy nastąpiła ostatniego dnia miesiąca, już od pierwszego dnia kolejnego miesiąca otrzymamy świadczenie.

Czy prawo do świadczenia wygaśnie, gdy rodzic otrzyma podwyżkę i przekroczy limit 800 zł na osobę?

Tak, w takiej sytuacji prawo do świadczenie wygaśnie począwszy od miesiąca następnego po uzyskaniu podwyżki. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o instytucji wypłacającej nam świadczenie. Jeżeli tego nie zrobimy to będziemy musieli zwracać świadczenie z odsetkami.

Czy pieniądze z „ustawy 500+” mogą być zajęte przez komornika?

Co do zasady nie, gdyż są one zwolnione spod egzekucji. Może się jednak zdarzyć, że zostaną zablokowane na naszym koncie i przekazane komornikowi wraz z innymi środkami. Aby temu zapobiec należy złożyć u komornika wniosek o zwolnienie spod egzekucji tych środków.

Kto otrzyma świadczenie gdy rodzice są w separacji lub po rozwodzie?

Jeżeli rodzice dziecka są w separacji lub po rozwodzie świadczenie otrzyma ten rodzić, który faktycznie sprawuje opiekę. W przypadku gdy oboje rodzice sprawują opiekę wówczas świadczenie wypłaca się temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek.

Czy świadczenie przysługuje, gdy jedno z rodziców pracuje za granicą?

To zależy od kraju. Jeżeli członek rodziny pracuje w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego a jednocześnie pobiera świadczenia na rodzinę wówczas decyzja o prawie do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł zostanie uchylona.

Zależy to jednak od wielu czynników i każdorazowo wymaga wydania decyzji.

 

 

Bez tytułu
Masz pytania dotyczące świadczenia 500+?

Napisz do nas

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *